งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 4 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 4 แขวง สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ร ายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ คณะบริหารธุรกิจ

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างขอบเขตของงาน TOR

Leave a Comment