งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 4 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ของคณะบริหารธุรกิจ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ๒ ชั้น ๔ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต         กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

Leave a Comment