ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการจำนวน ๑ หลัง

ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

 

Leave a Comment