ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 1 หลัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 1 หลัง ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

Leave a Comment