ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

การจัดซื้อวัสดุสานักงานหมึกพิมพ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                 ราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

 

 

Leave a Comment