ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

การจ้างย้ายเสาทาวเวอร์วิทยุ RMUTP Radio สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

Leave a Comment