ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม 1 ชุดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราคากลาง

ประกาศสอบราคา

Leave a Comment