ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระดับ 10 กิกกะบิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระดับ 10 กิกกะบิต 1 ชุดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราคากลาง

ประกาศสอบราคา

Leave a Comment