ปรับปรุงศูนย์พื้นที่การศึกษาเทเวศร์ (ส่วนที่ 1) 1 รายการ ของสำนักงานอธิการบดี (ครั้งที่ 3)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พื้นที่การศึกษาเทเวศร์         (ส่วนที่ 1) 1 รายการ ของสำนักงานอธิการบดี (ครั้งที่ 3)

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment