ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบควบคุมและกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

 

Leave a Comment