ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระดับ 10 กิกกะบิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระดับ 10 กิกกะบิต 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment