ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสแกน Auto Feed Scan

ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องสแกน Auto Feed Scan           2 ด้าน 4 ชุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราคากลาง

ประกาศสอบราคา

Leave a Comment