ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายย่อย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายย่อย 8 ชุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment