ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบ IP Camera

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ IP Camera 1 ระบบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment