ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร 30 ชุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment