ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสร้างฉาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องสร้างฉาก 1 ชุด                       ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราคากลาง

ประกาศสอบราคา

 

Leave a Comment