ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร 4 เครื่อง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Leave a Comment