ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

ราคากลาง

ร่าง TOR

Leave a Comment