ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง

ร่าง TOR

Leave a Comment