ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

ราคากลาง

ร่าง TOR

Leave a Comment