ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารและโภชนาการ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

ราคากลาง

ร่าง TOR

Leave a Comment