จ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศ(เครื่อง Server)

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

Leave a Comment