ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคลากรผู้ทำหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพประจำห้องพยาบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบุคลากรทำหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพประจำห้องพยาบาลทั้ง 4 ศูนย์

สอบราคาจ้างพยาบาล

Leave a Comment