ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุดของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment