ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างเหมาบริการคนงาน ปฏิบัติหน้าที่ ชั้น 5

ราคากลาง

Leave a Comment