เครื่องพิมพ์ off set

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องพิมพ์ off set แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

ราคากลาง

ร่าง TOR

Leave a Comment