เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (จำนวน 350 เครื่อง) ตามโครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง หน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

Leave a Comment