เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (จำนวน 410 เครื่อง) ตามโครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

Leave a Comment