จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

Leave a Comment