ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

Leave a Comment