ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษา ความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment