ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 ชุด ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment