ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 รายการ

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

ร่าง TOR

ราคากลาง

  1. หมวดงานเครื่องเสียง. 1.ผู้เสนอราคาต้องหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเอกสาร ขอแนะนำว่าสามารถนำมาแสดงภายหลังจากที่ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้วได้ 2.ผู้เสนอราคาต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงไม่สามารถใช้ตัวแทนจำหน่ายได้ ขอแนะนำว่า สามารถใช้ตัวแทนจำหน่ายได้โดยได้รับการแต่งตั้งพร้อมนำเอกสารมาแสดงภายหลังจากที่ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้วได้ * การแนะนำและข้อเสนอแนะนี้เพื่อให้เกิดการแข่งขันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเสนอแนะในการพิจารณาครั้งนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีและสร้างประโยชน์สูงสุดให้ต่อทางราชการ. ขอแสดงความนับถือ นางสาวยุวธิดา. อภัยโส โทรมือถือ 082-480-6833

Leave a Comment