งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพิมพ์-ย้อม อาคาร 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพิมพ์-ย้อม อาคาร 1 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

 

Leave a Comment