ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ท าลาย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment