ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวม 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment