ประกาศประกวดราคาจ้างทำชุดป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างทำชุดป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของกองสื่อสารองค์กร

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment