งานปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 ห้อง 2301-2309 พร้อมปรับปรุงห้อง 2309 จำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงอาคาร 2 ห้อง 2301-2309 พร้องปรับปรุงห้อง 2309 จำนวน 1 รายการ ของคณะ บริหารธุรกิจ

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

Leave a Comment