ประกวดราคาจ้างทำชุดป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างทำชุดป้าย ประชาสัมพันธ์กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด ของกองสื่อสารองค์กร (ครั้งที่ 2)

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

Leave a Comment