ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพิมพ์-ย้อม อาคาร 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุง ห้องปฏิบัติการพิมพ์-ย้อม อาคาร 1 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

 

 

Leave a Comment