งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ครั้งที่ 2)

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

 

Leave a Comment