งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยวแขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment