งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พศ.2560 ของคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะบริหารธุรกิจ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

Leave a Comment