ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

Leave a Comment