ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหาร จำนวน 1 ระบบ ของสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหารจำนวน 1 ระบบ

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

 

Leave a Comment