การจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน ๑ รายการ

ร่าง TOR

ราคากลาง

Leave a Comment