ครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และกราฟฟิก ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้รับจัดสรรเงิน งบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และกราฟฟิก แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นเงิน ๑๐,๕๔๐,๐๐๐ บาท

ร่าง TOR

ราคากลาง

Leave a Comment