ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดสัญญาณทางคอมพิวเตอร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือสัญญาณทางคอมพิวเตอร์ของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด

ร่าง TOR

ราคากลาง

Leave a Comment