ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดกระดาษจำนวน ๑ เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องตัดกระดาษ จำนวน ๑ เครื่อง ของคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ร่าง TOR

ราคากลาง

 

Leave a Comment