ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประลองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 10 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประลองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อที่จะนำมาใช้สนับสนุนการเรียน การสอนของนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ร่าง TOR

ราคากลาง

Leave a Comment